Onze 8 belangrijkste
standpunten op een rij

Graag delen wij onze standpunten over onderwerpen die wij belangrijk vinden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Regulering van kansspelen in Nederland
 2. Samenwerking met de zorg
 3. Preventiefonds
 4. Kansspelbelasting
 5. Exploitatie van kansspelen in binnensteden
 6. Ruimtelijke ordering
 7. Schaarse vergunningverlening
 8. Reclame voor kansspelen

 

1. Regulering van kansspelen in Nederland

Wij zijn een voorstander van gereguleerde kansspelen in Nederland. Het is wel van belang dat er een zo gelijk mogelijk speelveld voor alle aanbieders is. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde en houdbare branche. Er is momenteel een grote concurrentie van kansspelbedrijven die vaak nog in handen van het Rijk zijn, maar die slechts deels blootgesteld worden aan marktwerking. De beoogde privatisering van Holland Casino juichen wij dan ook toe. Alle wettelijk uitgangspunten moeten in de praktijk vorm krijgen. Deze hebben betrekking op:

 1. Het rekening houden met de behoefte van het publiek
 2. De bescherming van de consument
 3. De zekerheid van naleving van de regeling
 4. Het regelen van de handhaving zonder bijzondere problemen
 5. Een winstgevende exploitatie van speelautomaten om een vlucht in de illegaliteit te voorkomen

 

2. Samenwerking met de zorg

Wij gaan voor een zo optimaal mogelijke samenwerking met de verslavingszorginstellingen, omdat de speler hierbij het meeste baat heeft. De VAN onderhoudt met een tal van zorginstellingen nauwe contacten. Wij brengen de belangen van de branche wat betreft onze zorgplicht in bij de instellingen. Zo werken we bijvoorbeeld met hen samen binnen het initiatief Speelbewust. Op het gebied van opleidingen is het onderwijsprogramma rondom preventie gezamenlijk tot stand gekomen. De Nederlandse Kansspelautoriteit speelt hierin een coördinerende rol.

 

3. Preventiefonds

Wij accepteren het Preventiefonds Kansspelen dat door de wetgever is ingesteld. Dit wel op voorwaarde dat de preventieactiviteiten - zoals Speelbewust - ook uit dit fonds kunnen putten. Dit geldt ook voor andere initiatieven die door kansspelaanbieders worden genomen als de verslavingszorg hierin nog niet voorziet.

 

4. Kansspelbelasting (KSB)

Wij vinden dat de kansspelbelasting en andere overheidsmaatregelen op kansspelautomaten de rentabiliteit van onze leden te zwaar onder druk zetten. De gezondheid van veel bedrijven is daardoor vaak structureel aangetast. Er is volgens ons geen enkele grond voor een verdere verhoging van de belastingdruk. Aan de overheid vragen wij dan ook om vermindering van deze buitensporige last zodat de branche gezond blijft en niet nog meer onder druk komt te staan. Daarbij is de motie Vo/Van Wijngaarden van groot belang. In deze motie is afgesproken dat de regering na invoering van de Wet Kansspelen op Afstand (KoA) de hoogte van de KSB zal evalueren. Wij hopen dat de hoogte van de KSB op dat moment naar beneden wordt bijstelt indien de omvang van de inkomsten KSB daartoe aanleiding geven. Zo kunnen onze leden weer investeren in nieuwe en -op basis van de gemoderniseerde regels- innovatieve producten.

 

5. Exploitatie van kansspelen in binnensteden

Wij geloven dat de exploitatie van kansspelen zorgt voor een gezonde ontwikkeling van binnensteden. Door de aanhoudende veranderingen in de detailhandel - zoals e-commerce - is in veel (binnen)steden leegstand een groot probleem. Het op peil houden van de voorzieningen en het ontwikkelen van nieuwe functies in binnensteden is dan ook gebaat bij een creatieve en ondernemende aanpak. Wij zien mogelijkheden in het combineren van concepten zoals speelautomatencasino, horeca en bioscoop. Deze combinatie(s) moeten worden toegestaan.
Ons uitgangspunt is dat bedrijfs- en amusementsactiviteiten die passend zijn in winkelgebieden bij voorkeur worden samengebracht. Kan dit onverhoopt niet, dan moeten dezelfde regels en verplichtingen van toepassing zijn. De gemeente moet de samenwerking tussen ondernemers (in de binnenstad, op bedrijventerreinen, in winkelgebieden of dorpskernen) en het ondernemerschap zelf ondersteunen met minder regels.

 

6. Kansspelen en ruimtelijke ordening

Wij vinden dat het plaatselijke bedrijfsleven intensief moeten worden betrokken bij het formuleren van de omgevingsvisie van gemeenten. In de komende regeerperiode wordt de Omgevingswet ingevoerd. Veel gemeenten bereiden zich voor op de inwerkingtreding (vooralsnog 2019) van deze wet. De nieuwe omgevingsplannen vervangen de bestemmingsplannen en veel van de bestaande gemeentelijke regels. Hoe eenvoudiger en globaler deze plannen zijn, hoe meer ruimte bedrijven krijgen voor plaatselijke en duurzame initiatieven. Tegelijkertijd wensen wij voldoende rechtszekerheid voor gevestigde én nieuw te vestigen bedrijven. De uitdaging hierbij is het vinden van een juiste balans.
De Omgevingswet bevat veel mogelijkheden voor plaatselijk maatwerk. Wij vinden het dan ook een goede zaak dat plaatselijke ondernemers worden betrokken bij de omgevingsplannen. Zodat zij zich uit kunnen spreken over de visie op gebied van onder andere wonen, detailhandel, horeca, amusement en bedrijventerreinen. Alleen dan houdt de gemeente voldoende rekening met de economische aspecten van omgevingsplannen.

 

7. Schaarse vergunningverlening

Sinds korte tijd is er onder gemeenten discussie ontstaan over schaarse vergunningen ook wel schaarse rechten genoemd. Het gaat hier onder meer om de vergunningen voor speelautomatencasino’s.

Onze uitgangspunten zijn:

 1. Er moet pas mededingingsruimte geboden worden op het moment dat er ruimte ontstaat om een vergunning
      te verlenen: dus geen intrekking vergunningen of wijzigingen beleid zolang huidige vergunningen lopen
 2. Gemeenten passen overgangsrecht toe als vergunningen voor onbepaalde tijd worden omgezet in
      vergunningen voor bepaalde tijd
 3. Gemeenten houden oog voor mogelijkheden tot afwijking en ruimte in jurisprudentie
 4. Gemeenten stellen een redelijke termijn voor vergunningen voor bepaalde tijd van tenminste 15 jaar en
      passen die algemeen toe
 5. De verdeling vindt plaats in een zogenaamde beauty contest waar de kwaliteit bepalend is

Wij zijn constant in overleg met de VNG en trachten tot een gezamenlijk beleid te komen.

 

8. Reclame voor kansspelen

Wij pleiten voor het niet verder uitbreiden van de huidige regels voor het reclamemaken voor kansspelen. De huidige wet- en regelgeving voorzien hier goed in. Het uitbreiden van regels door nieuwe interpretatie van de regels en jurisprudentie moeten niet worden verheven tot regelgeving.