Debat Eerste Kamer wetsvoorstellen Kansspelen op Afstand en Modernisering Speelcasinoregime

6 februari 2019

Dinsdag 5 februari besprak de Eerste Kamer de wetsvoorstellen Kansspelen op Afstand en Modernisering Speelcasinoregime met minister Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Snel (Financiën). In een lang debat, waarin veel details van de wetsvoorstellen werden besproken, pleitte de minister en verschillende politieke partijen voor invoering van het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KoA).

 

Kansspelen op Afstand

Het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand regelt de legalisering van online kansspelen en verstrengt de eisen voor verslavingspreventie. De minister gaf bij het begin van zijn betoog de noodzaak van het wetsvoorstel aan. Het gebruik van (illegale) online kansspelen groeit, een groei die volgens hem gelijkwaardig is in landen die online kansspelen al hebben gelegaliseerd.

 

Met het gebruik van online kansspelen spelen veel Nederlanders in een niet beschermde omgeving, een argument dat voor de minister zwaar weegt. Daarnaast heeft de Kansspelautoriteit te weinig instrumenten om het illegale aanbod aan online kansspelen effectief aan te pakken. Met dit wetsvoorstel wordt volgens minister Dekker voorzien in deze leemte. Een aantal fracties vroeg de minister of het niet voldoende was de capaciteit bij de Kansspelautoriteit te vergroten. De minister vond dit een weinig effectief alternatief, ook omdat het nog steeds spelers bloot stelt aan het spelen in een onbeschermde omgeving.

Voor veel Kamerleden bleven er vragen over de vergunningverlening. Minister Dekker gaf aan de vergunningen in twee groepen te willen verstrekken: voorrang voor partijen die zich eerder aan wet- en regelgeving hielden en aan de eisen voldoen en een minder snelle behandeling van aanvragen van partijen waar de Kansspelautoriteit eerder op- en aanmerkingen op had, maar die wel aan de eisen voldoen.

 

De discussie over KoA spitste zich aan het einde van het debat toe op de uitvoering van de motie Bouwmeester, die eerder in de Tweede Kamer werd aangenomen. Deze motie verzoekt de regering om online aanbieders, die eerder door de Kansspelautoriteit zijn beboet, niet in aanmerking te laten komen voor een vergunning voor online kansspelen. Na debat met de Kamerleden gaf de minister om dit punt mee te nemen in een brief met nadere beantwoording van een aantal vragen.

 

Naast minister Dekker kwam ook staatssecretaris Snel (Financiën) aan het woord. Hij herhaalde dat wanneer KoA wordt ingevoerd, de kansspelbelasting weer teruggebracht wordt naar 29%.

 

Modernisering Speelcasinoregime

In het regeerakkoord is afgesproken verder uitwerking te geven aan de verkoop van Holland Casino. Het kabinet is van mening dat het aanbieden van kansspelen geen overheidstaak is. Met deze argumentatie verdedigden de beide bewindslieden het wetsvoorstel. Staatssecretaris Snel ging in op de wijze van de verkoop en de verdeling en indeling van de kavels. De daadwerkelijke verdeling van vestigingen over twee verschillende kavels (10 én 4+2) zal afhangen tussen een goede verdeling tussen aantrekkelijke kavels.

 

Bij het wetsvoorstel Modernisering Speelcasinoregime hadden veel Kamerfracties vragen. Verschillende Kamerleden gaven aan niet overtuigd te zijn van het idee dat kansspelen per definitie geen overheidstaak zijn.


Vervolg debat

Op verzoek van de Eerste Kamer heeft minister Dekker toegezegd voor aanstaande vrijdag 12 uur een brief te sturen waarin hij ingaat op de verdere uitwerking van de motie Bouwmeester, regulering van reclame voor online kansspelen en de aanpak van illegale online kansspelen, ook in het toekomstige regime van KoA.

 

Na het toesturen van de brief wordt op dinsdag 12 februari aanstaande het debat voortgezet. VAN Kansspelen zal wederom via Twitter verslag doen.